Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dobre Zarządzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu (51-126) ul. Kamieńskiego 205, NIP 8961534468, Hotel***Tanzanit jesinka 57 67-415 Kolsko, adres e-mail: recepcja@hoteltanzanit.pl, tel +48 68 3524 000, tel. kom. 669121490
 2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 3. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych: Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.
 5. Okres, przez który dane będą przechowywane: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.
 6. Informacje o przysługujących uprawnieniach: Ma Pani/Pan prawo:
  1. Żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
  2. Żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
   3. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
   4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
   5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
   3. administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstawy sprzeciwu,
  5. Do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
   2. przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
  6. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   w przypadku gdy:

   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
   2. dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

   W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.
 9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.